top of page

Aydınlatma Metni Amacı ve Kapsamı

İkonion Hukuk ve Kariyer Derneği (Bundan sonra “Dernek” olarak anılacaktır.) olarak 6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu (“KVKK” veya “Kanun” olarak anılacaktır.) kapsamında kişisel verilerinizin korunması için tedbir almaktayız. Kişisel Verilerinizi, KVKK ve ilgili yasal mevzuat kapsamında ve “veri sorumlusu” sıfatımızla aşağıda açıklanan sebeplerle ve yöntemlerle işlemekteyiz.

Veri Sorumlusu

(İşbu Aydınlatma Metni kapsamında “Dernek” olarak anılacaktır.)

 

Kişisel Verilerinizin Toplanma Yöntemi

Kişisel verileriniz Zoom Uygulaması üzerinden toplanacaktır.

İşlenen Kişisel Verileriniz ve İşlenme Amaçları

Kişisel Verileriniz Kişisel Verilerin Korunması Kanunu kapsamında farkındalık eğitimlerine katılımın raporlanabilmesi amacıyla güvenli bir şekilde işlenmektedir.

Yalnızca aşağıda yer alan veriler toplanmaktadır:

  • Kimlik Verisi: Ad soyad.

  • İletişim Verisi: E-posta bilginiz.

Toplanan kişisel verileriniz;

6698 sayılı Kanun’un 5. maddesinde belirtilen sözleşmenin ifası için gerekli olma hukuka uygunluk sebebi dâhilinde işlenecektir.

İşlenen Kişisel Verilerinizin Kimlere ve Hangi Amaçla Aktarılabileceği

KVKK ve ilgili mevzuat uyarınca uygun güvenlik düzeyini temin etmeye yönelik gerekli her türlü teknik ve idari tedbirlerin alınmasını sağlayarak, Kişisel Veri/Kişisel Verilerinizi yukarıda belirtilen amaçlar doğrultusunda;

Yalnızca derneğimiz bünyesinde muhahafaza edilecek olup kullanılmakta olan onayınız doğrultusunda Zoom sistemi kapsamında ilgili serverlara aktarılabilecektir.

Veri İşleme Süresi ve Muhafaza Süresi

Kişisel verileriniz, işbu Aydınlatma Metninde belirtilen amaçlarla sınırlı olmak üzere; Firmamız ve Derneğimize bağlı merkez ve birimlerinin tabi olduğu, ilgili tüm kanun ve sair yasal mevzuatta yer alan veri işleme ve zamanaşımı sürelerine riayet edilerek işlenecektir. Kanunlarda veri işleme sürelerine ilişkin değişiklik yapılması halinde, belirlenen yeni süreler esas alınacaktır.

Kişisel verileriniz, amaçla sınırlılık ilkesinin bir gereği olarak işbu Aydınlatma Metninde açıklanan amaçların yerine getirilmesi ve her halükârda Dernek ve sivil toplum uygulamaları  uyarınca işlenmesini gerektiren süre ile sınırlı olarak işlenmekte, sürelerin dolması ardından ise silinmekte, yok edilmekte veya anonim hale getirilmektedir.

İlgili kişinin Hakları ve Bu Haklarını Kullanması     
 

İlgili kişi olarak, Kanunun ilgili kişinin haklarınızın düzenlendiği 6698 Sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu 11. maddesi kapsamındaki taleplerinizi “Veri Sorumlusuna Başvuru Usul ve Esasları Hakkında Tebliğe” göre ikonionhukukvekariyerdernegi@gmail.com e-posta adresine elektronik ortamda iletmek suretiyle sayılan haklarını kullanabilecektir. İlgili kişiye hakları ile ilgili cevapların sunulmasından önce tarafımızca kimlik teyidi sağlamak amacıyla bilgi ve belge talep edilebilecektir.

bottom of page